بررسي نحوه پيدايش تغيير در سبد ارزي، جهت كاهش ريسك ذخيره ارزي در قبال حوادث اخير سياسي

مکانيزم تصميم گيري براي دگرسپاري عمودي در شبکه هاي بي سيم نا متجانس بر اساس تکنيک فازي

مقاله درمورد مسائل آمار