توسعه يک سيستم جامع سنجش عملکرد زنجيره تأمين انرژي برق با استفاده از رويکرد کارت امتيازي متوازن(مطالعه موردي: شرکت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري)

س یا همایش : دوازدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايعتعداد صفحات :13چکیده مقاله: اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین یک عنصر ضروری و اساسی در برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری اثربخش به شمار میرود و بازخورد و اطلاعاتی را برای مدیران در رابطه با فعالیتهای زنجیره تأمین از حیث برآورده کردن انتظارات مشتریان و میزان تحقق اهداف استراتژیک فراهم مینماید.در این تحقیق، ارائه یک سیستم جامع جهت اندازه گیری عملکرد بخشی از زنجیره تأمین انرژی برق که مربوط به تأمین برق مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری میباشد مدنظر است و به کمک روش کارت امتیا

بررسي ميزان توجه به مهارتهاي آموزشي - ارتباطي در آموزش عالي کشاورزي، مورد دانشگاه شيراز

س یا همایش : سومين کنگره علوم ترويج و آموزش کشاورزيتعداد صفحات :22چکیده مقاله: یکی از مهمترین مشاغلی که فارغ التحصیلان کشاورزی می توانند درآینده شغلی خود درآنها فعالیت کنند فعالیتهای آموزشی نظیر تدریس در دبیرستانهای کشاورزی یا ترویجی از قبیل آموزش کشاورزان / بهره برداران بخش کشاورزی است اگریک فارغ التحصیل آموزش عالی کشاورزی از دانش فنی مناسبی برخوردار بوده ولی نحوه انتقال موثر و مفید آن به مخاطبان را ندارند درکار خود موفق نخواهد بود لذا آشنایی متخصصان کشاورزی با مهارتهای آموزشی و ارتباطی اهمیت بسیاری دارد بنابراین بررسی میزان توجه به پرورش

ارزيابي فني و اقتصادي برقراري شيوه هم پيمايي مطالعه موردي - شهرتهران

س یا همایش : پانزدهمين کنفرانس بين المللي مهندسي حمل و نقل و ترافيکتعداد صفحات :18چکیده مقاله: بهطور کلی مشکلات حمل و نقلی ریشه در عوامل مختلفی دارند که از نابسامانی وضعیت عرضه و تقاضا و استفاده بیرویه از وسایلنقلیه شخصی ناشی میشود. یکی از مهمترین راههای حل مشکلات ترافیکی، اصلاح برنامهریزی وافزایش حق انتخاب مسافران و کیفیت شیوههای مختلف سفر است تا استفادهکنندگان انگیزه لازم برای تغییر شیوه (مد) سفر خود، از وسیلهنقلیه شخصی به سیستم حمل ونقل همگانی را پیدا کنند . در این روش که موسوم به مدیریت تقاضای سفر میباشد، به جای احداث تسهیلات جدید نظیر راه