بررسي نقش تقسيط حق بيمه بر توسعه بيمه اموال (مورد مطالعه: بيمه گذاران بيمه ايران در جنوب کرمان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نقش تقسيط حق بيمه بر توسعه بيمه اموال (مورد مطالعه: بيمه گذاران بيمه ايران در جنوب کرمان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت, کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تقسیط حق بیمه بر توسعه بیمه اموال (مطالعه موردی: بیمه گذاران بیمه ایران درجنوب استان کرمان) می باشد. پژوهش, از نظر هدف کاربردی و روش آن از نوع توصیفی - پیمایشی است. پرسشنامه پژوهشباتوجه به اهداف تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق و تایید و نظر اساتید و خبرگان شرکت بیمه ایران, طراحی گردید. و اعتبار پرسشنامهبا آلیای کرونباخ 0.959 و روایی محتوایی تایید قرار گرفت. روش نمونه گیری نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بوده پرسشنامهکارشناسان, مدیران و بیمه گذاران بیمه ایران در جنوب استان کرمان توزیع گردیده است با توجه به هدف اصلی پژوهش با استفاده ازنرم افزار spss و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و آزمون فریدمن مورد تحلیل و بررسیی قرار گرفت. کهنتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده برای 4 فرضیه اول در سطح خطاپذیری 0.05 و درجه آزادی 341 , نشانداد که با احتمال 95 درصد تقسیط حق بیمه موجب سهولت در پرداخت حق بیمه (قابلیت انعطاف)(S), حمایت از بیمه گذاران (H)مشارکت بیشتر بیمه گذاران (M) و ارائه خدمات بیشتر به بیمه گذاران (E) می شود.و همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه نشان داد که, فرضیه (0)H برای فرضیه پنجم تا هشتم ردمی شود. و فرضیه (1)H با اطمینان 95 درصد مورد قبول می باشد بنابراین فرضیه های پنجم تا هشتم بین سهولت در پرداخت,حمایت بیشتر از بیمه گذاران, مشارکت بیشتر بیمه گذاران و ارائه خدمات به بیمه گذاران با توسعه بیمه اموال (T), ارتباط معناداری ازنوع مثبت وجود دارد. که نشان دهنده این است که سهولت در پرداخت حق بیمه (قابلیت انعطاف) (S), حمایت از بیمه گذاران (H),مشارکت بیشتر بیمه گذاران (M) و ارائه خدمات بیشتر به بیمه گذاران (E) باعث توسعه بیمه اموال در بین مردم جنوب استان کرمانمی گردد.

لینک کمکی