بررسي نقش طرح هاي آموزشي ترويجي در اشتغال خانگي زنان عشاير استان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نقش طرح هاي آموزشي ترويجي در اشتغال خانگي زنان عشاير استان ايلام :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت, کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف کلی این تحقیق بررسی نقش طرح های آموزشی ترویجی در اشتغال خانگی زنان ع شایر استان ایلام می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ روش دستیابی به حقایق و داده پردازی از نوع تحقیقات پیمایشی مقطعی است. جامعه آماری مورد نظر شامل زنان عشایری است که در مناطق عشایری استان ایلام و شهرستانهای تابعه آن به کار خود اشتغالی مشغولند. روایی این تحقیق با استفاده از پانل متخصصان و پایایی ابزار پژوهش آن با استفاده از ضریب اطمینان آلفای کرونباخ تأیید گردید و ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده است. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق و آزمون فرضیه ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب بهره گرفته شد. نتایج رگرسیون لوجیت به روش همزمان, نشان داد که متغیرهای سن, آموزش, داشتن سرمایه, حمایت خانواده, ریسک پذیری و سیاست های حمایتی بر میزان خود اشتغالی زنان عشایر استان ایلام نقش مثبتی داشته اند. در راستای نهادینه شدن و گسترش اشتغال خانگی زنان عشایر استان ایلام در چند سال اخیر اداره امور عشایر استان اقدام به برگزاری طرح های آموزشی ترویجی توسعه اشتغال خانگی نموده است که در حدود 500 نفر از زنان عشایر در این طرح ها شرکت نموده اند. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که توسعه اشتغال خانگی زنان عشایر سهم عمده ای در افزایش درآمد و بهبود جایگاه وموقعیت زنان در خانواردهایشان دارد.

لینک کمکی