بررسي نقش مديريت دانش بر نوآوري وکارآفريني سازمان آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نقش مديريت دانش بر نوآوري وکارآفريني سازمان آموزشي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت, کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

امروزه تمامی نظریه پردازان سازمانی اذعان دارند که جهت حضور مستمر و پایدار در عرصه رقابت جهانی, سازمانها باید حول محور علم ودانش فعالیت نمایند. انفجار دانش و رشد روزافزون فناوری اطلاعات, پدیده اینترنت و مسئله جهانی شدن, از عوامل کلیدی مؤثری هستند کهدر راستای انتقال به جامعهای مبتنی بر علم و دانش و آگاهی حرکت می نمایند. هدف اصلی مدیریت دانش در مدارس کمک به بهبود عملکردمعلمان و درنتیجه بهبود عملکرد مدارس می باشد.امروزه یکی از مهمترین و باارزش ترین سرمایه های هر سازمانی, دانش است. دانش یکنیروی محرکه برای رشد سازمانی است. موضوع اساسی و محور اصلی در آموزش و پرورش انسان است و مهمترین مسئله ای که انسان به آن نیازدارد تعلیم و تربیت است. بنابراین, مدیریت سازمانها باید با تکیه بر دانایی برتر, امکان اتخاذ تصمیمات معقولتر و بهبود عملکرد مبتنی بردانش را پیدا کند.یکی از راههای اساسی تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده و ایجاد نوآوری وکارآفرینی به کارگیری مدیریت دانش در سازماناست .با توجه به ضرورت اهمیت این مسئله محقق در این پژوهش به تحلیل نقش مدیریت دنش در نوآوری و کارآفرینی سازمان آموزشیپرداخته است.برای این منظور از روش کتابخانه ای و مصاحبه با متخصصان امر استفادهشده است.محقق در ادامه به نقش مدیریت دانش برنوآوری وکاراآفرینی سازمان آموزشی پرداخته است.نتایج پژوهش نشان داد که تأکید بیشتر بر مدیریت دانش شخصی,استفاده از ابزارهایمختلف مدیریت دانش مانند: موبایل, لپ تاب و وسایل یادگیری الکترونیکی, و به اشتراک گذاشتن و تسهیم دانش (دانش نهان) در سازمانآموزشی می تواند به کارآفرینی نوآوری منجر شود.

لینک کمکی