بررسي نقش ورزش همگاني بر روي سالمندان شهر ياسوج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نقش ورزش همگاني بر روي سالمندان شهر ياسوج :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت, کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش ورزش همگاني بر روي سالمندان شهر ياسوج بود. جامعه آماری ا ین تحقیق را سالمندان شهر یاسوج تشکیل می دادند. نمونه آماری این تحقیق را 50 نفر زن سالمند شهر یاسوج تشکیل می دادند که این افراد حداقل در هفته یک بار در ایستگاه های ورزش همگانی ورزش می کردند. روش این تحقیق به صورت توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و تحقیقات به صورت میدانی انجام گرفته است. بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای که محقق ساخته استفاده شد. روایی این پرسشنامه مورد تأیید 3 نفر از اساتیدی که در حوزه مدیریت ورزشی بودند که مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/82 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (جدول و درصد فراوانی) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که 68 درصد افراد سالمند در فعالیت های ورزش همگانی مشارکت و 32 درصد در هیچ گونه فعالیت ورزشی مشارکت نمی کنند. موانع و محدودیت هایی که باعث شد که سالمندان در فعالیت های ورزشی مشارکت نکنند به ترتیب عبارتند از: کمبود مربیان متخصص و مجرب, اشتغال به کار, کمبود وسایل ورزشی, تنبلی و بی حوصلگی بود.

لینک کمکی