بررسي نقش هاي بين وجهه نام تجاري و صرفه جويي در هزينه اطلاع رساني رابطه معناداري وجود دارد. (مطالعه موردي: فروشگاه هاي لوازم خانگي شهرستان سنندج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نقش هاي بين وجهه نام تجاري و صرفه جويي در هزينه اطلاع رساني رابطه معناداري وجود دارد. (مطالعه موردي: فروشگاه هاي لوازم خانگي شهرستان سنندج) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت, کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و صرفه جویی در هزینه اطلاع رسانی فروشگاه های لوازم خانگیشهرستان سنندج پرداخته است. جامعه آماری در این تحقیق جامعه آماری این پژوهش را مشتریان فروشگاه های لوازم خانگیشهرستان سنندج تشکیل می دهند که تعداد 384 نفر در به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند.از روش پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید, داده ها با برنامه های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی بااستفاده از مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. پایایی پرسشنامه ها با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برایپرسشنامه های اعتبار نام تجاری, وجهه نام تجاری, تمایل به خرید, کیفیت درک شده, صرفه جویی در هزینه اطلاعات و خطردرک شده به ترتیب برابر با 0/884 , 0/754 , 0/721 , 0/889 , 0/774 و 0/779 شد. تمامی فرضیات در سطح 0/95 اطمینانتایید گردید و نتایج نشان داد, تمامی فرضیه های پژوهش مورد مطالعه در این تحقیق تایید گردید. نتایج نشان داد؛ اعتبار نامتجاری رابطه قوی تری نسبت به وجهه نام تجاری با تمایل به خرید داشته است. وجهه نام تجاری به صرفه جوی در هزینهاطلاع رسانی خطر درک شده با تمایل به خرید کیفیت درک شده با تمایل به خرید و نهایتاً کیفیت درک شده با تمایل بهخرید ودر آخر قرار گرفته است.

لینک کمکی