بررسي نقش هاي متمايز اعتبار نام تجاري و کيفيت درک شده. (مطالعه موردي: فروشگاه هاي لوازم خانگي شهرستان سنندج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نقش هاي متمايز اعتبار نام تجاري و کيفيت درک شده. (مطالعه موردي: فروشگاه هاي لوازم خانگي شهرستان سنندج) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولين همايش علمي پژوهشي يافته هاي نوين علوم مديريت, کارآفريني و آموزش ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی نقش های متمایز اعتبار نام تجاری و کیفیت درک شد فروشگاه های لوازم خانگی شهرستان سنندج پرداخته است.جامعه آماری در این تحقیق جامعه آماری این پژوهش را مشتریان فروشگاه های لوازم خانگی شهرستان سنندج تشکیل می دهند که تعداد384 نفر در به عنوان نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. از روش پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید,داده ها با برنامه های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از مدل معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. پایایی پرسشنامه هابا ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و برای پرسشنامه های اعتبار نام تجاری, وجهه نام تجاری, تمایل به خرید, کیفیت درک شده, صرفه جوییدر هزینه اطلاعات و خطر درک شده به ترتیب برابر با 0/884, 0/754, 0/721, 0/889, 0/774 و 0/779 شد. تمامی فرضیات در سطح 0/95 اطمینان تایید گردید و نتایج نشان داد, تمامی فرضیه های پژوهش مورد مطالعه در این تحقیق تایید گردید. نتایج نشان داد؛ اعتبارنام تجاری رابطه قوی تری نسبت به وجهه نام تجاری با تمایل به خرید داشته است. وجهه نام تجاری به صرفه جوی در هزینه اطلاع رسانیدر رتبه اول, خطر درک شده با تمایل به خرید در رتبه دوم, اعتبار نام تجاری با صرف جویی در هزینه اطلاعات در رتبه سوم, اعتبار نامتجاری با خطر درک شده در رتبه چهارم, وجهه نام تجاری با کیفیت درک شده در رتبه پنجم, اعتبار نام تجاری با کیفیت درک شده دررتبه ششم, کیفیت درک شده با تمایل به خرید در رتبه هفتم, وجهه نام تجاری با خطر درک شده در رتبه هشتم و نهایتاً کیفیت درکشده با تمایل به خرید در رتبه نهم و آخر قرار گرفته است.

لینک کمکی