سنجش تفكر استراتژيك در مديران شهرداري تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن سنجش تفکر استراتژيک در مديران شهرداري تهران :


سال انتشار : 1391

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مديريت بازرگاني

تعداد صفحات :24

مشکلات سازمان ها روزبه روز پیچیده تر و حل آنها نیازمند راه حل های موثرتری هستند. برنامه ریزی استراتژیک, برنامه ای الزاما قابل اجرا نبوده و درگذر زمان, دستخوش تغییرات می گردد و دربرخی موارد به جای حل مشکل سازمان, فقط باعث تسکین آن شده و با از بین رفتن اثر خود منجر به ایجاد مشکلاتی بزرگتر می گردد. به نظر می رسد لازمه تدوین و پیاده سازی برنامه استراتژیک در سازمان وجود تفکر استراتژیک در مدیران تدوین کننده برنامه است. این مقاله به سنجش تفکر استراتژيک در مديران شهرداري تهران به کمک مدل جین لیدکا می پردازد. این مدل شامل 5 شاخص اصلی (نگرش سیستمی), (عزم استراتژیک), (پیشروی بر اساس رویکرد علمی), (فرصت طلبی هوشمندانه) و (تفکر در زمان) است که به کمک منابع موجود و نظر صاحب نظران به 29 زیرعامل تقسیم و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی, اهمیت عامل و وضع موجود هریک از شاخص های مذکور با پرسشنامه ازمدیران شهرداری, مورد ارزیابی قرارگرفته است. تحلیل نتایج به کمک آزمون فریدمن و T زوجی, حاکی از آنست که با وجود اقدامات مهم مانند تدوین اسناد راهبردی در شهرداری تهران, فاصله معنی داری بین اهمیت عوامل شاخص و وضع موجود آنها در سازمان وجود دارد که توجه به آنها اجتناب ناپذیر است.
کلید واژه: نگرش سیستمی, تفکر در زمان, تفکر استراتژیک, پیشروی بر اساس رویکرد علمی, فرصت طلبی هوشمندانه, عزم استراتژیک

لینک کمکی