رابطه مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض و مقايسه اين متغيرها در مديران و مربيان شاغل در ورزش کشتي استان خراسان شمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض و مقايسه اين متغيرها در مديران و مربيان شاغل در ورزش کشتي استان خراسان شمالي :


سال انتشار : 1389

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه تحقيقات در علوم زيستي ورزشي

تعداد صفحات :13

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض و مقایسه این متغیرها در مدیران و مربیان شاغل در کشتی استان خراسان شمالی می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 42 عضو می باشد (15 مدیر و 27 مربی). اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه های مهارت های ارتباطی برتون, پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز و و پرسشنامه محقق ساخته مشخصات فردی مدیران و مربیان گردآوری شده است. این پرسشنامه ها استاندارد بوده و در داخل کشور اعتباریابی شده اند. نتایج تحقیق نشان داد بین مهارت های ارتباطی و انتخاب راهبرد کنترل برای مدیریت تعارض همبستگی منفی وجود دارد (p=0.001, r=-0.544). بین مهارت های ارتباطی و انتخاب راهبرد عدم مقابله ارتباط معنادار منفی مشاهده شد (p=0.012, r=-0.386). بین مهارت های ارتباطی و انتخاب راهبرد راه حل گرایی (همکاری, مصالحه) همبستگی معنی داری وجود دارد (p=0.044, r=0.312). بین مدیران و مربیان در ورزش کشتی استان خراسان شمالی از نظر میزان مهارت های ارتباطی و انتخاب راهبردهای مدیریت تعارض (راهبرد کنترل, راهبرد عدم مقابله, راهبرد راه حل گرایی) تفاوت معناداری مشاهده نشد (p=0.142, 0.367, 0.370, 0.758).
کلید واژه: مهارت های ارتباطی, راهبردهای مدیریت تعارض, مدیران و مربیان کشتی

لینک کمکی