شناسايي الزامات به کارگيري مديريت تلفيقي آفات (IPM) در محصولات باغي از ديدگاه کارشناسان (مطالعه موردي:شهرستان کرج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي الزامات به کارگيري مديريت تلفيقي آفات (IPM) در محصولات باغي از ديدگاه کارشناسان (مطالعه موردي:شهرستان کرج) :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي ترويج و آموزش کشاورزي

تعداد صفحات :16

هدف از انجام این تحقیق, بررسی الزامات به کارگیری مدیریت تلفیقی آفات (IPM) از دیدگاه کارشناسان شهرستان کرج است. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن, توصیفی, پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده 50 نفر از کارشناسان حفظ نباتات, ترویج کشاورزی و تولیدات گیاهی در سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی, اعضای هیاتت علمی و کارشناسان مراکز تحقیقاتی در شهرستان کرج است. به دلیل کوچک بودن حجم جامعه آماری این تحقیق از روش سر شماری استفاده شده است. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ به منظور سنجش پایایی ابزار بین 0.71 تا 0.89 گزارش گردید. نتایج تحلیل عاملی, الزامات را به پنج عامل آموزشی- ترویجی؛ برنامه ریزی اقتصادی؛ سیاست گذاری؛ فنی؛ و نظارت و برنامه ریزی تقسیم نمود که در مجموع 66 درصد واریانس کل متغیرها را تبیین کردند.
کلید واژه: مدیریت تلفیقی آفات, پذیرش, رهیافت مدرسه مزرعه, شهرستان کرج

لینک کمکی