به کارگيري اينترنت توسط دانشجويان مقطع کارشناسي مرکز آموزش جهاد کشاورزي فارس بعثت: استفاده از مدل پذيرش فناوري (TAM)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن به کارگيري اينترنت توسط دانشجويان مقطع کارشناسي مرکز آموزش جهاد کشاورزي فارس بعثت: استفاده از مدل پذيرش فناوري (TAM) :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي ترويج و آموزش کشاورزي

تعداد صفحات :16

هدف از پژوهش حاضر, بررسی به کارگیری اینترنت توسط دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس بعثت با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) بود. جمع آوری داده ها با استفاده از فن پیمایش صورت گرفت. تعداد 132 نفر از بین کلیه دانشجویان رشته های گیاهان داروئی و گیاهان زینتی مجتمع بعثت (جامعه آماری= 210 نفر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن توسط متخصصان ترویج و آموزش و پایایی آن با استفاده از آزمون راهنما تایید گردید. با استفاده از فن تحلیل مسیر با در نظر گرفتن اثرات کل متغیرها بر متغیر وابسته میتوان مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر متغیر وابسته (استفاده) را به شرح زیر اولویت بندی نمود: تصمیم به استفاده از اینترنت, نگرش به استفاده از اینترنت, سودمندی استفاده از اینترنت (مفید بودن), و آسانی استفاده از اینترنت. با توجه به نتایج تحلیل مسیر, نگرش نسبت به استفاده, تاثیر معنی داری بر تصمیم به استفاده داشت. همچنین برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از آسانی استفاده, تاثیر مثبت و معنی داری بر روی نگرش نسبت به استفاده داشتند.
کلید واژه: اینترنت, دانشجویان کشاورزی, مدل پذیرش فناوری, مرکز آموزش کشاورزی

لینک کمکی