شناسايي چالش هاي پيش روي توسعه کشاورزي دقيق در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شناسايي چالش هاي پيش روي توسعه کشاورزي دقيق در ايران :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش هاي ترويج و آموزش کشاورزي

تعداد صفحات :14

هدف از این پژوهش, شناسايي چالش هاي پيش روي توسعه کشاورزي دقيق در ايران می باشد. تحقیق از نوع پیمایشی بوده و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. به منظور بررسی و ارتقا روایی ابزار تحقیق, پرسشنامه طراحی شده در اختیار اساتید دانشگاه قرار داده شد و اعتبار پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. جهت آزمون پایایی ابزار, تعداد 30 پرسشنامه تکمیل و آلفا کرونباخ برابر با 0.81 به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل 450 نفر از متخصصان علوم کشاورزی و آشنا با کشاورزی دقیق میباشند, که از این تعداد 117 نفر از طریق فرمول کوکران و به روش طبقه ای با تسهیم نسبت به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی بیانگر این بود که شش چالش زیربنایی و آموزشی, محتوایی, مدیریتی, منابع انسانی, ترویجی, و برنامه ریزی در حدود 50 درصد از واریانس چالش های پیش روی توسعه کشاورزی دقیق را تبیین میکنند.
کلید واژه: کشاورزی دقیق, چالش, تحلیل عاملی

لینک کمکی