اهميت معيارهاي ارزيابي وب سايت هاي حوزه سلامت بر اساس نظرات کتابداران بيمارستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اهميت معيارهاي ارزيابي وب سايت هاي حوزه سلامت بر اساس نظرات کتابداران بيمارستاني :


سال انتشار : 1391

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :10

مقدمه: در ارزیابی وب سایت ها معیارهای بسیاری دخیل می باشد که با توجه به زمینه های موضوعی مختلف, دارای اهمیت های متفاوتی است. هدف این پژوهش, شناسایی اهميت معيارهاي ارزيابي وب سايت هاي حوزه سلامت بر اساس نظرات کتابداران بيمارستاني بوده است.روش بررسی: این مطالعه توصیفی بود که در سال 1390 انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل تمامی کتابداران 30 کتابخانه بیمارستان های آموزشی درمانی وابسته به دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بر اساس مقیاس لیکرت بود که به منظور تعیین عناصر تشکیل دهنده آن بررسی متون انجام گرفت. روایی پرسش نامه از طریق اعمال نظر استادان گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و پایایی آن با محاسبه ضریب Cronbach’s alpha (0.98) مورد تایید شد. پس از جمع آوری 53 پرسش نامه تکمیل شده, داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 و محاسبه میانگین, میانه, نما و انحراف معیار تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: از بین 15 کیفیت اطلاعات, (صحت) بیشترین (4.56) و معیارهای (قیمت) و (زمان پاسخ دهی) کمترین درجه اهمیت (2.52) را داشته اند. همچنین در گروه شاخص های ظاهری (مدارک علمی) بالاترین (4.73) و دو شاخص (نحوه دسترسی) و (سیاست درج آگهی) کمترین (2.20) میانگین درجه اهمیت را به دست آوردند.نتیجه گیری: بر اساس نظرات کتابداران بیمارستانی, معیارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات موجود در محتوای وب سایت های حوزه سلامت دارای درجه اهمیت بیشتری نسبت به شاخص های ظاهری این منابع بود.
کلید واژه: اینترنت, وب سایت ها, ارزیابی, کتابداران, بیمارستان ها, مدیریت اطلاعات

لینک کمکی