بررسي ميزان سرمايه اجتماعي و شاخص هاي آن در کتابخانه هاي دانشگاهي تابع وزارت علوم مستقر در شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ميزان سرمايه اجتماعي و شاخص هاي آن در کتابخانه هاي دانشگاهي تابع وزارت علوم مستقر در شهر تهران :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش شناسي (علوم کتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)

تعداد صفحات :14

هدف: هدف از این پژوهش بررسی میزان سرمایه اجتماعی و شاخص های آن در کتابخانه های دانشگاهی است. در پژوهش حاضر شاخص های اعتماد متقابل, روابط, عمل متقابل , ظرفیت, تنوع و ساختار به عنوان شاخص های سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شده, که در میان اغلب صاحب نظران این حوزه مشترکا پذیرفته شده است.روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی و ابزار پژوهش پرسش نامه است. جامعه پژوهش 218 کتابدار کتابخانه های دانشگاه های وزارت علوم, تحقیقات و فناوری هستند که 140 نفر با روش تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه تعیین شد. برای بررسی پاسخ ها از روش های آماری توصیفی, آزمون فریدمن و t-test استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که میانگین سرمایه اجتماعی در کتابخانه های دانشگاهی (2.93) است و در میان شاخص های آن, تنوع با میانگین (3.30) بیشترین و ظرفیت با میانگین (2.50) کمترین میزان را دارد.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیانگر این است که میزان سرمایه اجتماعی در نمونه مورد بررسی در حد متوسط است و تفاوت معناداری میان شاخص های سرمایه اجتماعی وجود دارد و تمامی شاخص ها جز ظرفیت بالاتر از حد متوسط هستند.
کلید واژه: سرمایه اجتماعی, شاخص ها, کتابخانه های دانشگاهی

لینک کمکی