مقايسه وب سايت کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي دولتي ايران از نظر به کارگيري عناصر ابرداده اي زبان نشانه گذاري فرامتن و دابلين کور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه وب سايت کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي دولتي ايران از نظر به کارگيري عناصر ابرداده اي زبان نشانه گذاري فرامتن و دابلين کور :


سال انتشار : 1391

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مديريت اطلاعات سلامت

تعداد صفحات :14

مقدمه: پیشرفت های اخیر در زمینه ارایه راهکارهای نو در سازماندهی منابع الکترونیکی و پژوهش های فراوان در این حوزه, نشان دهنده گرایش جهانی در استفاده از راهکارهای جدیدی همچون ابرداده ها در تسهیل توصیف, مکان یابی, سازماندهی و جستجوی منابع در محیط وب است. در این راستا استانداردهای ابرداده ای کتابخانه ای, از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند. بنابراین هدف پژوهش حاضر, مقایسه وب سایت کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی ایران از نظر میزان به کارگیری عناصر ابرداده ای زبان نشانه گذاری فرامتن و دابلین کور (Dublin core) در سال 1390 بود.روش بررسی: روش پژوهش, توصیفی و از نوع کاربردی بود. ابزار گردآوری اطلاعات, سیاهه وارسی محقق ساخته است که روایی صوری آن توسط متخصصان کتابداری تایید شد. جامعه آماری پژوهش شامل 98 وب سایت متعلق به کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم, تحقیقات و فناوری بود که به روش نمونه گیری سرشماری تعیین شد. اطلاعات در سال 1390 از طریق مشاهده و مراجعه مستقیم به هر یک از وب سایت ها گردآوری شد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی شامل توزیع فراوانی, نسبت و میانگین صورت گرفت و نمودار های مورد نظر نیز با استفاده از نرم افزار Excel تهیه گردید.یافته ها: هیچ یک از وب سایت های کتابخانه ای از عناصر ابرداده ای دابلین کور استفاده ننموده اند, تنها برخی از آن ها از عناصر متناظر دابلین کور با زبان نشانه گذاری فرامتن استفاده کرده اند. این عناصر شامل توصیف, موضوع, شناسگر و قالب می باشد. در وزارت بهداشت, تمرکز استفاده از این عناصر متناظر, بیشتر بر دو عنصر توصیف و کلید واژه با 56 درصد و در وزارت علوم بر عناصر کلید واژه با 45 درصد و توصیف با 39 درصد می باشد. میزان استفاده از عناصر زبان نشانه گذاری فرامتن در وب سایت کتابخانه های مورد بررسی وضعیت بهتری داشته است. بالاترین درصد استفاده از عناصر زبان نشانه گذاری فرامتن در وزارت بهداشت و علوم مربوط به عناصر کلید واژه و توصیف هر دو با 56 درصد و کمترین درصد نیز مربوط به عناصر تاریخ و قالب با صفر درصد می باشد.نتیجه گیری: از آن جایی که وب سایت کتابخانه های مرکزی از جمله صفحات علمی شبکه وب محسوب می شوند, توجه ویژه در طراحی آن ها و به کارگیری عناصر ابرداده ای دابلین کور و (Hyper text mark-up language) HTML می تواند پژوهشگران و محققان را در دستیابی هرچه سریع تر و دقیق تر به منابع اطلاعاتی موجود در این وب سایت ها یاری نماید. با توجه به استفاده وب سایت های مورد بررسی از عناصر متناظر دابلین کور با HTML به نظر می رسد که آینده پیشروی وب سایت های مورد بررسی برای استفاده و به کارگیری استاندارد دابلین کور در وزارت بهداشت و علوم همسو می باشد و می توان انتظار داشت تا در آینده در طراحی این صفحات از استاندارد دابلین کور استفاده بیشتری شود. در این میان نقش کتابداران در آگاهی دادن به طراحان و برنامه نویسان وب سایت های کتابخانه های دانشگاهی در خصوص لزوم استفاده از عناصر ابرداده ای به طور اعم و به کارگیری استانداردهای این حوزه به صورت اخص نیز نباید نادیده گرفته شود.
کلید واژه: عناصر ابرداده ای, زبان نشانه گذاری فرامتن, استاندارد ابرداده ای دابلین کور, وب سایت ها, کتابخانه های دانشگاهی

لینک کمکی