بررسي اثر عصاره هيدروالکلي دانه کرچک بر اسپرماتوژنز در موش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر عصاره هيدروالکلي دانه کرچک بر اسپرماتوژنز در موش :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : گياهان دارويي

تعداد صفحات :13

مقدمه: کرچک گیاهی است با خواص گوناگون که برخی مطالعات خواص ضدباروری آن را نشان داده اند.هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی دانه کرچک بر روند اسپرماتوژنز و آسیب های آن در اسپرم است.روش بررسی: 35 سر موش نر به چهار گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل نرمال سالین و گروه های تجربی به ترتیب 25, 30, 35 و 45 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن از عصاره هیدروالکلی کرچک به مدت 30 روز دریافت کردند. 10 روز پس از آخرین تزریق و بیهوشی حیوانات, اپیدیدیم و بیضه ها خارج شدند. خونگیری از قلب برای سنجش هورمون های جنسی انجام گرفت. پس از تهیه برش های عرضی از بیضه ها و رنگ آمیزی, شمارش رده های سلولی انجام شد. داده ها به روش آماری One - Way ANOVA و تست Tukey مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: وزن بیضه و اپیدیدیم راست, تعداد سلول های اسپرماتوگونی, اسپرماتوسیت اولیه, اسپرماتوزوئید و لایدیگ در همه گروه های تجربی, همچنین قطر لایه ژرمینال در سه گروه 2, 3 و 4 کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشتند (p<0.05). در گروه تجربی 4 میزان دناتوره شدن DNA افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت. میزان هورمون های جنسی و درصد اسپرم های زنده در گروه های تجربی 3 و 4 نسبت به گروه کنترل کاهش نشان داد.نتیجه گیری: عصاره دانه کرچک باعث کاهش معنی دار در سلول های رده اسپرمی و میزان هورمون های جنسی می شود و میزان دناتوره شدن DNA اسپرمی در غلظت های بالاتر افزایش می یابد. در نتیجه این عصاره می تواند بر باروری تاثیر داشته و آنرا کاهش دهد.
کلید واژه: اسپرماتوژنز, باروری, عصاره دانه کرچک

لینک کمکی