ميزان انطباق توصيفگرهاي نمايه سازي و کليدواژه هاي پايان اي رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران با اصطلاحنامه پزشکي فارسي و MESH

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ميزان انطباق توصيفگرهاي نمايه سازي و کليدواژه هاي پايان اي رشته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران با اصطلاحنامه پزشکي فارسي و MESH :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش شناسي (علوم کتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)

تعداد صفحات :21

هدف: هدف ازپژوهش حاضر تعیین میزان انطباق توصیفگرهای نمایه سازی فارسی و انگلیسی و کلید واژه های فارسی و انگلیسی پژوهشگر مربوط به پایان نامه های رشته پزشکی عمومی و رشته های تخصص و فوق تخصص پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اصطلاحنامه پزشکی فارسی واصطلاحنامه پزشکی مشMESH3 طی سال های 85 الی 89 است.روش پژوهش: روش پژوهش حاضر پیمایشی به شیوه کتابسنجی مقایسه ای وکتابخانه ای است و ابزارگردآوری داده ها چک لیستی است که توسط محقق تهیه شده است. جامعه آماری شامل کلیه پایان نامه های رشته پزشکی از سال 1385-1389 می باشد که نمونه گیری از آنها با استفاده از جدول کرسینگ مورگان انجام شد, حجم نمونه شامل 302 پایان نامه بود که بررسی بر روی کلیه توصیفگرها و کلیدواژه های آنها انجام گردید آنآ اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل و با آزمون آماری کای اسکوئر مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان می دهند که میزان انطباق در توصیفگرهای فارسی 50.1 درصد همخوانی کامل, 4.3 درصد همخوانی نسبی, 32.7 درصد ناهمخوانی و 12.9 درصد عدم حضور در اصطلاحنامه وجود داشت در توصیفگرهای انگلیسی 99.7 درصد همخوانی کامل, 0.07 درصد همخوانی نسبی, 0.07 درصد ناهمخوانی و 0.14 درصد عدم حضور در اصطلاحنامه وجود داشت, در کلید واژه های فارسی 18 درصد همخوانی کامل, 1.9 درصد همخوانی نسبی, 35.7 درصد ناهمخوانی و 44.4 درصد عدم حضور در اصطلاحنامه وجود داشت و در کلید واژه های انگلیسی 26.8 درصد همخوانی کامل, 15.4 درصد همخوانی نسبی, 28.7 درصد ناهمخوانی و 29.1 درصد عدم حضور در اصطلاحنامه وجود داشته است.نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده این است که میزان همخوانی در توصیفگرهای انگلیسی به مراتب بیشتر از توصیفگرهای فارسی است. اما میزان همخوانی در کلیدواژه های فارسی و کلید واژه های انگلیسی هر دو در سطح پایینی است.
کلید واژه: نمایه سازی, استانداردها, توصیفگر, کلیدواژه, اصطلاح نامه پزشکی فارسی, اصطلاحنامه پزشکی مش, پایان نامه های رشته پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی تهران

لینک کمکی