تحليل عملکرد پليس و امنيت سنجي شهروندان بر اساس مدل IPA (نمونه-پژوهي: پليس شهر خرم آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی