خوشه بندي خودکار داده هاي حاصل از نمونه برداري و ارزيابي شبکه فازي- عصبي جهت تخمين پراکندگي سفيدبالک پنبه (Bemisia tabaci (Hem.:Aleyrodidae

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

لینک کمکی